Ons geloof

Ons Geloofsbelijdenis

• Wij geloven in een God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van alle dingen, eeuwig, oneindig, perfect, die zich manifesteert in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
• Wij geloven in één Heer, de Heer Jezus Christus, de Enige Zoon van God, eeuwig Zoon van de Vader, God uit God, Licht uit Licht, ware God uit ware God, geboren, niet gemaakt, van één wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen gemaakt.
• Hij is God geopenbaard in het vlees, ware God en ware mens, Voor ons en voor ons heil kwam hij uit de hemel, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria.
• Wij geloven in Zijn zondeloze leven, Zijn miraculeuze bediening, Zijn plaatsvervangende dood aan het kruis als verzoening voor onze zonden, en werd begraven. Wij geloven in Zijn lichamelijke opstanding uit de dood op de derde dag volgens de Schriften, en Zijn hemelvaart naar de hemel en is gezeten aan de rechterhand van de Vader, om te dienen als onze bemiddelaar vóór de Vader.
• Wij geloven in de Heilige Geest, de Heer, de gever van het leven, die uitgaat van den Vader en den Zoon. Welke in orde is de derde Persoon de Drievuldigheid, van een zelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met den Vader en den Zoon.
• Wij geloven de Bijbel, zowel het Oude als de Nieuwe Testament, als geïnspireerde Woord van God, de onfeilbare en volledige openbaring van Gods wil voor onze redding, en het heeft een goddelijke gezag en het laatste woord voor het christelijk geloof en leven.
• Wij geloven dat het heil alleen is door het bloed van Jezus. De mens was goed geschapen, maar door zijn val van wegen zijn eigen overtreding, is zijn ENIGE hoop van verlossing door het geloof in Jezus Christus en door de genade en niet door onze verdiensten.
Daardoor worden we aangenomen in de familie van God door de ervaring genaamd de “Weder Geboorte” zoals Jezus Nikodemus leerde in Johannes hoofdstuk 3.
• Wij geloven in een heilige, algemene christelijke en apostolische kerk. Wij erkennen één doop en de water doop is door onderdompeling, en moet worden nageleefd door allen die oprecht geloven in Christus zoals Hij beval.
• Wij geloven in de doop in de Heilige Geest. De doop van de Heilige Geest is een geschenk van God, beloofd door Christus aan alle gelovigen, verschillend van de nieuwe geboorte en volgend op deze laatste..
• Wij geloven in GEHELE Heiliging en een leven van heiliging, die zonder welk geen mens de Heer kan zien. Door de kracht van de inwonende Heilige Geest zijn wij in staat om het gebod: “Wees heilig, want ik ben heilig” te gehoorzamen.
• Hele heiliging en een leven die apart gezet is van de wereld is Gods wil voor alle gelovigen. Heiliging is iets ernaar te streven door een gehoorzaam leven aan Gods woord.
• Wij geloven in Goddelijke genezing en gebed voor de zieken. Bevrijd worden van de ziekte was voorzien in de verzoening.
• Wij geloven in de zalige hoop en de terugkeer van Christus. De opstanding van degenen die ontslapen zijn samen met degene die nog in leven zijn en een leven met de Heer voor eeuwig: dat is de imminent en de gezegende hoop van de kerk.

Bewerken

Advertentie