Jeugdwerk Ministerie

young men image

Welkom bij de Jeugd Ministerie !

”En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.” Pre. 12:1

Het jeugdwerk is een onderdeel van de kerk ministeries die specifiek ingaat op de zeer essentieel aspect van de jeugdgroepen in een zeer georkestreerde en interactieve aanpak. Het bevat leerdoelen die de huidige problemen onder de jeugdgroepen zijn , voldoen aan het systeem dat de uitwisseling van ervaringen tussen de groepen en toegang tot mentors die alle jeugdzaken gebaseerd op bijbelse gronden en elite persoonlijke ervaringen verhelpen . Alle groepen jongeren zijn zeer welkom om deel te nemen in de ministeries en hebben ook het voorrecht om de beschikbare middelen te benutten met betrekking tot hun programma.

Advertentie